Welkom bij Easykit! het is nu

Welkom!

Je bent meer dan welkom!
Maak je afspraak in één van onze 12 toonzalen.

Zoek een toonzaal in je buurt

ALGEMENE VOORWAARDEN

1        Algemeen

1.1     Huidige voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen door Easykit West NV, KBO-nummer 0735.498.441 (hierna “Easykit West”) en EASYKIT Oost NV, KBO-nummer 0453.767.582, (hierna “Easykit Oost”) en de levering van diensten en verkoop van goederen door EASYKIT GROUP NV, KBO-nummer 0827.836.701 (hierna “Easykit Group”) allen onder meer maar niet uitsluitend handelend onder de handelsnaam “Easykit” met maatschappelijke zetel Wingepark 27 bus C, 3110 Rotselaar. Aangezien deze algemene voorwaarden essentieel zijn voor Easykit West, Easykit Oost en Easykit Group, primeren zij op alle andere algemene voorwaarden, met inbegrip van de eventuele tegenstrijdige bepalingen uit andere Easykit documenten.

1.2     Huidige algemene voorwaarden worden beschouwd als aanvaard door de koper wanneer deze een eerste bestelling plaatst aan dewelke deze algemene voorwaarden werden gevoegd of als ze door de koper werden ondertekend.

1.3     Wanneer Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit de algemene voorwaarden heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de algemene voorwaarden in hun totaliteit tot gevolg.

1.4     Indien een natuurlijke persoon bij de bestelling van producten van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group bepaalde gegevens van een onderneming vermeldt (e-mail adres van de vennootschap, adres van de zetel van de vennootschap waar producten moeten worden geleverd, telefoonnummer van de vennootschap, etc…) in de bestelbon, bevestigt deze koper dat hij/zij handelt als professioneel. Deze bevestiging kan slechts worden omgekeerd door schriftelijke mededeling door de koper voor de aankoop dat hij/zij handelt als consument.

2        Aankoop, levering en risico

2.1     De overeenkomst tussen de koper en Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group komt tot stand in geval van aanvaarding van de offerte of het plaatsen van een bestelling.  Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group behoudt zich evenwel het recht om een bestelling te weigeren naar eigen inzicht.

2.2     Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group levert enkel producten of diensten in België.

2.3     Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, vinden leveringen van producten steeds plaats binnen 30 dagen na bestelling. Herstellingen onder de vorm van een eerste interventie door Easykit Group worden binnen de twee werkweken geleverd.

2.4     In geval van professionele koop zijn deze of enige andere door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group opgegeven levertijden indicatief. Ingeval Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group nalaat binnen de overeengekomen leveringstermijn te leveren, dient de koper Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group daarop te wijzen en zal een van laatstgenoemden een aanvullende, redelijke leveringstermijn voor te stellen. Het uitstel van de leverdatum kan hoe dan ook op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de professionele koper, noch kan enig uitstel grond geven tot het annuleren van de bestelling.

2.5     Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper werd besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is en wanneer er kan worden geleverd.

2.6     In geval van een professionele koop wordt het risico voor verlies en schade aan de producten overgedragen op moment van de orderbevestiging. In geval van een consumentenkoop wordt het risico voor verlies en schade aan de goederen overgedragen op de koper vanaf de levering aan de vervoerder, tenzij partijen overeengekomen zijn dat Easykit West of Easykit Oost voor het transport zou instaan. In dat geval gaat het risico over op het ogenblik dat de consument-koper het goed fysiek in ontvangst neemt.

3        Productinformatie

3.1     Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die worden verstrekt worden nauwkeurig (weer)gegeven. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is niet verantwoordelijk voor externe informatiebronnen waarnaar wordt verwezen, noch voor het verkeerd aanwenden van dergelijke informatie door de koper.

3.2     Afbeeldingen op informatiekanalen van Easykit (brochures/websites etc.) zijn louter illustratief en garanderen geen exacte kopieën bij de koper.

3.3     Tenzij anders vermeld, is plaatsing van de producten van Easykit West of Easykit Oost bij de koper door Easykit Group niet inbegrepen in de overeenkomst.

3.4     Het staat Easykit Group vrij om dienstverlening te weigeren als zij merkt dat de producten niet conform normaal gebruik werden aangewend. Het is Easykit Group steeds toegelaten om onderaannemers aan te stellen.

4        Prijs en betaling

4.1     Op de offerte wordt de totale prijs van de producten meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De op de website en andere kanalen vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd voor wat betreft toekomstige verkopen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2     Een op naam opgestelde offerte heeft een geldigheidsduur van één maand tenzij anders bepaald in de offerte.

4.3     Het voorschot van 20% op de bestelling dient te worden betaald binnen de tien werkdagen na bestelling. Het voorschot heeft als doel de voorbereidende werken (samenstelling, opmaak plannen etc.) te vergoeden.

4.4     De Easykit Oost of Easykit West blijft eigenaar van de producten tot op het ogenblik van volledige betaling. De koper kan goederen waarvoor de prijs nog niet volledig werd betaald niet doorverkopen. Op geen enkel moment mag zij zekerheden vestigen op onbetaalde goederen aangekocht bij Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group en zal aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.5     In geval van laattijdige betaling is Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten tot het moment waarop de koper haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

4.6     Indien Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group redelijke vermoedens heeft dat de professionele koper in betalingsmoeilijkheden verkeert, deze geen enkele garantie van solvabiliteit biedt of indien de professionele koper in het verleden reeds een of meerdere bestellingen niet binnen de voorziene termijn heeft betaald aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group of andere verkopers, dan is Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group gerechtigd de aanvaarding of de uitvoering van de bestelling op te schorten tot betaling van een voorschot of het volledig bedrag van de bestelling.

4.7     Bijkomende kosten ten gevolge van verkeerde of onduidelijke door de koper overgemaakte gegevens vallen steeds ten laste van de koper.

4.8     Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de koper op vervaldag van de factuur (i.e. 30 dagen na factuurdatum) zal van rechtswege en onmiddellijk door de koper een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling. De koper is in dit vanaf datum van ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 250,00 EUR. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group kunnen daarbij overige kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de koper. De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen.

4.9     Easykit West, Easykit Oost en Easykit Group hebben het recht om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen, materialen en loonkost) een verhoging ondergaan.  Dergelijke prijsstijgingen zullen enkel doorgevoerd worden indien hiertoe objectieve inhoudelijke redenen zijn en zullen dus nooit exclusief afhangen van de eenzijdige wil van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group.  Ingeval van prijswijzigingen zullen Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen.  Indien de koper hierom verzoekt, zullen Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group de objectieve redenen voor prijsstijgingen gedocumenteerd staven.

5        Niet conformiteit en garantie in geval van professionele koop

5.1     Het komt toe aan de professionele koper om de geleverde goederen te verifiëren en om desgevallend alle noodzakelijke opmerkingen te maken omtrent de goederen conform de voorwaarden zoals hieronder omschreven. Bij gebreke hieraan zullen de goederen worden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.

5.2     De opmerkingen omtrent de conformiteit van de goederen of zichtbare gebreken dienen per aangetekende brief aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group te worden geformuleerd binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit of zichtbare gebreken aantonen.

5.3     Elke doorverkoop of gebruik van de goederen door de koper ontneemt deze het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies van goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige installatie of stockage van de goederen door de koper. De opmerkingen geformuleerd door de koper laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen.

5.4     Geen enkele vordering in rechte op basis van niet-conformiteit kan worden ingesteld door de koper meer dan 1 maand na de levering van de goederen en een vordering in rechte binnen deze vervaltermijn kan slechts voor zover de opmerkingen werden geformuleerd en overgemaakt samen met de foto’s ter bewijs binnen de 48 uur na levering van de goederen. Na het verloop van deze termijn kan de koper geen enkele non-conformiteit ten aanzien van de goederen meer inroepen, noch kan zij enige non-conformiteit inroepen om zich te verdedigen ten aanzien van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group wanneer laatstgenoemden een vordering tot betaling van openstaande schulden instellen.

5.5     Onder verborgen gebrek wordt verstaan fabricagefouten die het normaal gebruik van het goed onmogelijk maken en die niet detecteerbaar waren voor de koper alvorens ingebruikname. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group vrijwaren de koper voor verborgen gebreken, onder volgende voorwaarden:

-       De garantie geldt enkel voor goederen die enkel door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group zijn verkocht;

-       De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige onderdelen zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en dit ongeacht de oorzaak;

-       De garantie dekt geen abnormaal gebruik van de goederen of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen opgenomen in de handleiding die bij aankoop aan de koper wordt overhandigd;

-       De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;

-       De garantie dekt geen door de koper gewenst prestatieniveau;

-       De garantietermijn is beperkt tot één jaar  na levering;

-       Het verborgen gebrek wordt aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group ter kennis gebracht mits aangetekende brief binnen 48 uur na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group te vervallen;

-       In geval van openstaande schulden van de koper is het aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group steeds toegelaten herstellingen in het kader van de garantie te op te schorten tot op het moment van de algehele betaling van de schulden.

5.6     Ingeval van een niet-conforme levering, een zichtbaar of verborgen gebrek effectief wordt vastgesteld door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan:

-       Kan de koper slechts de vervanging vragen van de goederen die niet conform waren en/of van de stukken die noodzakelijk zijn om de gebreken te verhelpen, zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

-       Kunnen de goederen slechts worden teruggezonden in de mate dat een herstel ter plaatse niet mogelijk is of onredelijk lang zou duren. Geen enkele terugzending van goederen kan worden uitgevoerd door de koper zonder voorafgaand en schriftelijke akkoord van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group. Enkel een transporteur gekozen door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is toegelaten de terugzending te volbrengen. Bij miskenning van bovenvermelde punten verliest de koper het recht op garantie.

 

6        Garantie in geval van consumentenkoop

6.1     Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group bieden de koper een garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering.

6.2     Na verloop van de garantie zoals voorzien in de eerste alinea, geniet de koper van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het product ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

6.3     Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group zijn slechts verantwoordelijk voor de wettelijke garantie en dekken geen enkele mogelijks door de fabrikanten bredere aangeboden commerciële garantie.

6.4     De garantie op herstellingswerken, wisselstukken en diensten door Easykit Group duurt tot zes maanden na levering daarvan.

6.5     De koper verliest zijn recht op deze garanties in de volgende gevallen:

-       De voorschriften en instructies van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group werden niet nageleefd. Dit betreft onder andere de voorwaarden van stockage, montage, gebruik, onderhoud en controle;

-       Het gebrek vindt haar oorsprong in een wijziging van het product zonder dat dit voorafgaandelijk goedgekeurd was door de producent of de verkoper, of in de materialen geleverd door de koper. Bovendien gaat het voordeel van de contractuele garantie verloren indien het gebrek zijn oorsprong vindt in een gebrekkige herstelling uitgevoerd buiten het net van door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group erkende herstellers;

-       De schade is niet te wijten aan normale slijtage, een ongeval of een geval van overmacht.

6.6     Tussenkomsten in garantie stuit de garantietermijn niet.

6.7     Elk gebrek aan overeenstemming en/of elk verborgen gebrek dient schriftelijk door de koper aan de verkoper toegelicht te worden binnen de twee maanden na vaststelling van het gebrek.

7        Herroeping in geval van verkoop op afstand bij consumentenkoop

7.1     Voor alle producten gekocht bij Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group gekocht op afstand heeft de consument-koper een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op de dag volgend op de ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd dienen de goederen en de verpakking in uitstekende staat te worden behouden. Wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, zal Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group een waardevermindering toepassen.

7.2     Overeenkomsten met betrekking tot producten die op maat van de koper werden gemaakt kunnen evenwel niet worden herroepen.

7.3     De consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier dat door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group wordt ter beschikking gesteld, gericht aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group, Wingepark 27 bus C, 3110 Rotselaar.

8        Laattijdige betaling

8.1     Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de koper op vervaldag:

-       zal van rechtswege en onmiddellijk door de koper een interest van 12% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling.

-       is de koper bij wanbetaling acht kalenderdagen na ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 250,00 EUR.

-       kan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de koper.

8.2     De hierboven vermelde vergoedingen worden berekend op de prijs inclusief taksen.

9        Overmacht

9.1     Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen.

9.2     Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.4     De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen vanaf de kennisname op de hoogte van het voorval per aangetekende brief.

10      Intellectuele eigendomsrechten

10.1    De inhoud van de website, met inbegrip de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group of rechthoudende derden.

11      Beperking van de aansprakelijkheid

11.1    De informatie op de website of informatiefiches is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

11.2    Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het verkeerd gebruik van de informatie op deze site of andere informatie aangeleverd door Easykit West of Easykit Oost. Indien de koper onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de koper Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group rechtstreeks contacteren.

11.3    De inhoud van de site of andere informatie (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

11.4    Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de Easykit website .

11.5    De onderhoudswerken door Easykit Group worden beperkend geïnterpreteerd. Geenszins wordt een betere werking van de producten gegarandeerd, doch louter een herstelling die een normale werking faciliteert.

11.6    Met uitzondering van de garantie voor verborgen gebreken, kan de aansprakelijkheid van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group enkel worden ingeroepen ingeval van bedrog, opzettelijke of grove fout.

11.7    Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden. In elk geval is de aansprakelijkheid van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group voor schade uit hoofde van de geleverde producten of van een jegens Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group gepleegde onrechtmatige daad, hoe dan ook beperkt tot de bedragen waarvoor Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group is verzekerd.

11.8    Eventuele commerciële tegemoetkomingen door Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group kunnen op geen enkele wijze enige erkenning van aansprakelijkheid uitmaken.

12      Beëindiging overeenkomst

12.1    Partijen kunnen de overeenkomst voor de levering opzeggen, mits betaling van een vergoeding van 30% van de verkoopsom vermeld op de ondertekende bestelling.

13      Documenten van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group

13.1    Elk document uitgaande van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group dat de technische eigenschappen van het product vermeldt, de markering of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

14      Bestemming bij professionele koop

14.1    De koper bestelt de producten voor zijn persoonlijk gebruik, en niet om het te verkopen in nieuwe staat of het te verhuren met commerciële doeleinden – met uitzondering van een andersluidende voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst of indien de koper een erkende verdeler is van Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group.

14.2    Indien deze bestemming niet gerespecteerd wordt, heeft Easykit West, Easykit Oost of Easykit Group het recht de koop als ontbonden te beschouwen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot welk danige vergoeding uit dien hoofde. 

15      Privacy

15.1    De koper geeft aan Easykit toestemming voor het verwerken van zijn gegevens. De verwerking van de gegevens van de koper heeft als hoofddoel het beheer van onze toekomstige en huidige klanten, het geen onder andere omvat het opvolging van herstellingen en onderhoud. De koper kan toegang verkrijgen tot zijn gegevens of de rechtzetting ervan vragen via schrijven, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart. Via dezelfde weg kan de koper ons verwittigen indien hij de promotionele aanbiedingen van onze producten niet meer wenst te ontvangen.

15.2    De koper verklaart kennis te hebben genomen van de uitgewerkte privacy policy op de website van Easykit.

16      Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank in geval van een professionele koop

16.1    Onderhavige algemene voorwaarden worden bij professionele koop beheerst door het Belgisch recht. Alle daaruit voortvloeiende geschillen worden behandeld voor de rechtbanken te Gent, afdeling Gent. 

Vind jouw toonzaal

Spaar tijd

Haal meer uit je bezoek aan de toonzaal

Lees meer

Toonzalen