Welkom bij Easykit! het is nu

Welkom!

Je bent meer dan welkom!
Maak je afspraak in één van onze 12 toonzalen.

Zoek een toonzaal in je buurt

Privacyverklaring

WAAROM?

De website easykit.be is een initiatief van Easykit Group - Easykit oost & Easykit west. In het ontwerp en de ontwikkeling ervan hebben we veel aandacht besteed aan de bescherming van uw privacy. De persoonsgegevens die u via de website doorgeeft, worden met de grootste zorg verwerkt en op een veilige manier opgeslagen en beheerd. In dit document geven wij daarover meer uitleg.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere wettelijke voorschriften zoals de Verordening.

 • Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met deze wetten door alle betrokken partijen zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Deze privacyverklaring richt zich tot elke betrokkene, dit is elke natuurlijke persoon van wie gegevens worden verwerkt die hem op directe of indirecte wijze kunnen identificeren (hierna: ‘gebruiker of betrokkene’). De verklaring geeft uitleg over de verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en over de rechten van de gebruiker. Wij raden de gebruiker dan ook aan om deze zorgvuldig te lezen.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst aangepast of gewijzigd wordt. Het is aan de gebruiker om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de websites van EASYKIT GROUP, EASYKIT WEST en EASYKIT OOST NV.

WIE

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

De website easykit.be is een initiatief van:

Easykit group, Easykit oost en Easykit west
Wingepark 27C
3110 Rotselaar
Ondernemingsnummer Easykit Group (BTW-BE): 0827.836.701
Ondernemingsnummer Easykit West (BTW-BE): 0735.498.441
Ondernemingsnummer Easykit Oost (BTW-BE): 0453.767.582

E-mail: info@easykit.be

Easykit group, Easykit west en Easykit oost zijn verantwoordelijk voor de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, met welk doel dat gebeurt en met welke middelen. Ze treden voor de gebruiker op als contactpunt voor verzoeken in verband met persoonsgegevens die via de website easykit.be worden verwerkt.

VERWERKERS

De volgende categorieën verwerkers zijn de derde partijen die uw persoonsgegevens kunnen verwerken:

 • Medewerkers van El4a gcv: digitaal agentschap dat instaat voor de implementatie van de website.
 • Medewerkers van Combell nv: bedrijf waar de website easykit.be gehost wordt.
 • Medewerkers van Connect4U (Contact Solutions bv): bedrijf die telefonische opvolging doet.

Zij verwerken de persoonsgegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijken Easykit group, Easykit west en Easykit oost die deze ontvangers van de betreffende persoonsgegevens hiervoor duidelijke instructies geven, vastgelegd in een nadere verwerkersovereenkomst tussen Easykit group, Easykit oost en Easykit west. enerzijds en de verwerkers anderzijds.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Door het gebruik van de website easykit.be laat de gebruiker bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, namelijk gegevens die direct of indirect naar de gebruiker te herleiden zijn. Alle verwerkingsverantwoordelijken verbinden zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt:

Identificatiegegevens

 • volledige naam (voornaam + naam)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • straat + nr
 • postcode
 • woonplaats

Gegevens over de woning (nieuwbouw of renovatie) van de gebruiker Ze stellen de verwerkers in staat om een budgetraming uit te voeren voor de werken die de gebruiker wil uitvoeren: een verwarmings- of een ventilatiesysteem installeren, elektriciteit leggen, sanitair plaatsen, en andere. Het gaat dan o.a. over:

 • ouderdom van de woning (in geval van renovatie)
 • type woning (open, half-open, rijwoning, appartement)
 • het aantal kamers
 • geschatte oppervlakte

Bij een bezoek aan de website easykit.be worden er verder enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de gebruiker de website easykit.be bezoekt, verklaart hij zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische en andere doeleinden zoals hieronder omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens. Hij heeft op die manier een zekere controle.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Alle verwerkingsverantwoordelijken verzamelen persoonsgegevens om iedere gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De Gebruiker geeft de toestemming om zijn persoonsgegevens te laten verwerken door de verwerkingsverantwoordelijken voor volgende limitatief opgesomde doeleinden. De verwerking gebeurt dus uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • de gebruiker ontvangt de budgetraming die hij aangevraagd heeft
 • de gebruiker ontvangt de praktische bouwgids, digitaal via een link of thuis via de post
 • de gebruiker ontvangt nieuws via e-mail de nieuwsbrief
 • Easykit group, Easykit oost en Easykit west  verbetert zijn dienstverlening

WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!

Tijdens een bezoek aan onze website krijgt de gebruiker een 'cookie'. Die techniek wordt gebruikt om de website easykit.be beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker.

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Niet-functionele cookies helpen ons om het bezoek van de gebruiker aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren. Advertentiecookies zorgen ervoor dat onze reclameboodschappen afgestemd worden op de interesses van de bezoekers van de website. Wij gebruiken o.a. de Facebook Conversion Pixel.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring.

Als je de easykit.be website consulteert, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Hoe je cookies kunt uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze cookieverklaring.

GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN VERWERKERSBEPALING

Easykit group, Easykit oost en Easykit west treden op als eindverantwoordelijken voor de diensten die geleverd worden door de easykit.be website. Wij behouden ons het recht voor om derden in te schakelen die onder ons toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Deze verwerkers handelen steeds onder onze instructies en zijn niet gemachtigd om eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uit te voeren.

Wij reageren prompt op elk verzoek van de gebruiker of van de Gegevensbescherming Autoriteit en zullen nauw samenwerken om dergelijke verzoeken in goede banen te leiden volgens de Privacywetgeving. Easykit group, Easykit oost en Easykit west zijn echter het eerste contactpunt voor verzoeken betreffende de verwerkte gegevens op de website easykit.be met betrekking tot het aanbieden van diens diensten.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Easykit group, Easykit oost en Easykit west verwerken uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Bij het bepalen van de bewaringstermijn wordt er verder rekening gehouden met wettelijke, sociale, administratieve en fiscale verplichtingen, alsook legitieme belangen van alle verwerkingsverantwoordelijken. Indien de persoonsgegevens niet langer relevant zijn of bij intrekking van de toestemming door de gebruiker wordt de verdere verwerking van de gebruiker stopgezet.
 • De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren.
 • Bij inbraak in hun informaticasystemen zullen Easykit group, Easykit oost en Easykit west onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Easykit group, Easykit oost en Easykit west uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Easykit group, Easykit oost en Easykit west  uw gegevens verwerken, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zullen Easykit group, Easykit oost en Easykit west hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@easykit.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. Als gebruiker kunt u uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Easykit group, Easykit oost en Easykit west. Easykit group, Easykit oost en Easykit westzullen hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen:

Gedurende de periode die Easykit group, Easykit oost en Easykit west nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Easykit group, Easykit oost en Easykit west  de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

Gedurende de periode die Easykit group, Easykit oost en Easykit west  nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Easykit group, Easykit oost en Easykit west staken hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Easykit group, Easykit oost en Easykit west  dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zullen Easykit group, Easykit oost en Easykit west  hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@easykit.be.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Gebruiker heeft het recht om de aan Easykit group, Easykit oost en Easykit west verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker.

Indien gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zullen Easykit group, Easykit oost en Easykit west  hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@easykit.be.

RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Easykit group, Easykit oost en Easykit west  bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (‘Gegevensbescherming Autoriteit’).

Indien gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zullen Easykit group, Easykit oost en Easykit west  hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@easykit.be.

Vind jouw toonzaal

Spaar tijd

Haal meer uit je bezoek aan de toonzaal

Lees meer

Toonzalen